Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)
Obchodní společnosti Michal Provázek s.r.o.,
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 54217,
se sídlem I. P. Pavlova 740/126, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
IČ: 294 50 314, DIČ: CZ29450314,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na webových stránkách http://www.karavany-kempovani.cz/ (dále jen „webové stránky“)

 

Čl. 1. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).
1.2 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
1.3 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost 
před ustanoveními OP.
1.4 Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.
1.5 Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva 
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6 Prodávající je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
1.7 Kupující - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel kupujícím, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
1.8 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Je-li podnikatel kupujícím (dále jen „podnikatel“), řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

 

Čl. 2. Uživatelský účet


2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat 
do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.
2.2 Kupující, může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek.
2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu 
a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

 

Čl. 3. Kupní smlouva

3.1 Prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 
§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije. Fotografie umístěné na webových stránkách 
a přiložené k jednotlivému zboží jsou pouze ilustrativní. Na základě žádosti zákazníka je možné zaslání reálné fotografie.
3.2 Webové stránky obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele 
dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou: Obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty prodávajícího; označení zboží a popis jeho hlavních vlastností; cena zboží; způsob platby; způsob dodání; případné omezení pro dodání zboží; náklady za balení dodání; údaje o právech z vadného plnění. Informace o nákladech spojených s dodáním jsou platné pouze pro doručování na území České republiky, zvlášť je pak stanovena informace o ceně za doručení na Slovensko. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.
3.3 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím (dále jen „objednávka“) přes webové stránky internetového obchodu.
3.4 Veškeré objednávky jsou závazné.
3.5 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se OP, možnostmi platby, dodacími podmínkami, náklady na dodání a balení, reklamačním řádem, možnostmi odstoupení od smlouvy a ustanoveními o ochraně osobních údajů.
3.6 Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží, kupní ceně a způsobu její úhrady, údaje o způsobu doručení a balení objednávaného zboží a ceny za tyto služby. 
3.7 Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit údaje, které 
do objednávky vložil.
3.8 Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.
3.9 Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou 
na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl při registraci uživatelského účtu 
(nebo později změněnou), nebo uvedenou v objednávce.
3.10 Prodávající je oprávněn nechat si telefonicky nebo elektronickou poštou od kupujícího potvrdit, ověřit nebo upřesnit objednávku, a to před odesláním potvrzení o přijetí objednávky kupujícího.
3.11 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), zaslané prodávajícím elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.13 V případě, že zboží, které bylo kupujícím objednáno v objednávce, nemá prodávající v dispozici, oznámí to kupujícímu a kupní smlouva tak není uzavřena.
3.14 V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením o potvrzení jejího přijetí, změní kupní cena daného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.

Čl. 4. Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky

4.1 Kupní ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty. 
V kupních cenách zboží není zahrnuta cena za dopravu zboží.
4.2 V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude prodávajícím upravena daň v souladu s platným právním předpisem.
4.3 Náklady na dopravu:

4.3.1 Česká pošta: 182,- Kč
4.3.2 PPL na dobírku území ČR 145,- Kč
4.3.3 PPL na dobírku území Slovenska 330,- Kč
4.3.4 Osobní odběr zdarma

4.4 Platba kupní ceny za zboží a ceny služeb uvedených výše může být provedena následujícími způsoby:

4.4.1 platba v hotovosti při osobním odběru,
4.4.2 platba předem, převodem na účet č. 207450025/0600 pod variabilním symbolem uvedeným v objednávce,
4.4.3 platba v hotovosti na dobírku v místě určené kupujícím v objednávce.
4.4.4 U některého specifického druhu zboží, zejména u zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo při objednávce vyšší než 10.000,- Kč, je prodávající oprávněn požadovat úhradu až 100 % z kupní ceny a ceny služeb uvedených výše předem bankovním převodem dle bodu 4.5.2.

4.5 Objednané zboží se expeduje dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího 
v co nejkratší době, obvykle do sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení objednávky, nejvýše 
do čtrnácti (14) dnů.
4.6 Objednané zboží je expedováno každý týden od pondělí do pátku.
4.7 Při platbě předem převodem na účet se zboží expeduje až po připsání platby na účet.
4.8 Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.
4.9 Vyexpedování zásilky je kupujícímu standardně oznamované elektronickou poštou nebo prostřednictvím textové zprávy.
4.10 Kupující se zavazuje, že po přijetí oznámení o odeslání objednávky, případně po zanechání odkazu dopravcem, převezme zboží od dopravce neprodleně a v co nejkratším čase, aby nedošlo k poškození, případně znehodnocení zboží.
4.11 V případě, že kupující nepřevezme zboží neprodleně, přechází nebezpečí hrozící z důvodu poškození zásilky nepřevzetím této zásilky včas, na kupujícího.
4.12 Při převzetí zásilky je kupující povinen, ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby, zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky,
již při předání zboží, je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození a zásilku nepřebrat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit mu, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup 
a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky.
4.13 Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží. 
4.14 V případě nedodržení postupu výše uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních, či kvalitativních.
4.15 Kupující je seznámen s tím, že v případě, že bezdůvodně odmítne zboží od dopravce převzít, 
tj. neoznámí včas a řádným způsobem, že si zásilku nemůže převzít, nebo že je z důvodů 
na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn vyžadovat úhradu vzniklých nákladů vynaložených 
na odeslání zboží kupujícímu. Tyto náklady sdělí prostřednictvím faktury na adresu kupujícího 
a kupující je povinen ji neprodleně uhradit. Toto ustanovení neplatí v případě, 
že kupující včas (alespoň den předem) před expedicí zásilky toto oznámil prodávajícímu 
a prodávající doručení oznámení kupujícímu potvrdil.
4.16 Nepřevezme-li si kupující zboží, a to se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží zákazníkovi. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li zákazníkem uhrazena.
4.17 Kupující se zavazuje, že neprodleně po přijetí zboží si podrobně přečte přiložený návod, pokud je přiložen, a bude se jím řídit.

Čl. 5. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

5.1 Kupující nabývá vlastnického práva k zakoupenému zboží až úplným zaplacením kupní ceny 
za toto zboží.
5.2 Od nabytí vlastnického práva kupujícím neodpovídá prodávající za případné následné škody 
na zboží, které by mohly kupujícímu nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s jeho nesprávným a neodborným zacházením.

Čl. 6. Práva a povinnosti při vadném plnění

6.1 Podnikatel má při vadném plnění následující práva a povinnosti:

6.1.1 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li jakost a provedení ujednáno, plní prodávající v jakosti a provedení vhodné pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. 
6.1.2 Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 6.1.1, má vadu. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.
6.1.3 Dodal-li prodávající menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží ujednání 
o vadách zboží a prodávající toto chybějící zboží doplní, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.1.4 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou způsobí prodávající porušením své povinnosti.
6.1.5 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej prodávající výslovně ujistil, že je věc bez vad nebo vadu lstivě zastřel.
6.1.6 Kupující věc prohlédne co nejdříve od přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí 
se o jeho vlastnostech a množství, v případě odeslání zboží se tímto okamžikem rozumí převzetí zboží kupujícím od dopravce.
6.1.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

6.1.7.1 na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
6.1.7.2 na odstranění vady opravou zboží,
6.1.7.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
6.1.7.4 odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo 
bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu již není kupující 
bez souhlasu prodávajícího oprávněn změnit, což neplatí v případě, kdy žádá opravu neopravitelné vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas má práva podle bodu 6.1.8.

6.1.8 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.1.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží, 
přičemž tato volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
6.1.10 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.
6.1.11 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
6.1.12 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží v takovém stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí v případech stanovených občanským zákoníkem.
6.1.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti (6) měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a podnikatelem ujednána doba jiná. Jinak pozbývá práv z vadného plnění.
6.1.14 Neoznámí-li kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.
6.1.15 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc.
6.1.16 Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel 
od kupujícího reklamované zboží.

6.2 Spotřebitel má při vadném plnění následující práva a povinnosti:

6.2.1 Spotřebitel má práva a povinnosti z vadného plnění jako podnikatel (článek 6.1), 
a kromě nich má ještě další, níže uvedená, práva a povinnosti z vadného plnění.
6.2.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal,
6.2.2.1 má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, 
má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.2.3 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 6.2.2, může spotřebitel požadovat dodání zboží nového, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li výměna možná, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li však odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, 
má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
6.2.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také tehdy, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, zboží opravit, nebo pokud prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy způsobilo spotřebiteli značné obtíže.
6.2.5 Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
6.2.6 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 
v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a spotřebitelem ujednána doba delší. Při koupi použitého spotřebního zboží se doba pro uplatnění vad zkracuje 
na dvanáct (12) měsíců.
6.2.7 Spotřebitel není oprávněn uplatnit právo na vady podle předchozího bodu:

6.2.7.1 pokud od prodávajícího koupil zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, 
pro kterou byla nižší cena ujednána,
6.2.7.2 na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
6.2.7.3 u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
6.2.7.4 vyplývá-li to z povahy věci.

Čl. 7. Reklamační řád

7.1 Odpovědnost za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací nebo péčí, úmyslným poškozením nebo na závady, na které byl kupující upozorněn předem.
7.2 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
7.3 Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemným přípisem.
7.4 Reklamaci lze uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc, společně s předložením originálu nebo kopie faktury. 
7.5 Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu info@karavany-kempovani.cz, do přílohy připojí naskenovanou fakturu nebo ji osobně, či poštou zašle prodávajícímu.
7.6 Reklamaci lze uplatnit i osobně na adrese Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc.
7.7 Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt. 
7.8 V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. 
7.9 Prodávající neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky prodávajícího, případně 
za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky. 
7.10 Příjem reklamace prodávající potvrdí písemně formou e-mailu. 
7.11 Kupující je v reklamaci povinen popsat závady na zboží a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to, je povinen zvolit si své právo dle výše uvedeného článku.
7.12 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či činnostmi v rozporu s návodem, pokud byl ke zboží přibalen.
7.13 Kupující zašle běžným balíkem, nebo osobně dopraví reklamované zboží, spolu s kopií dokladu o zaplacení, na adresu Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc, a to po předchozím oznámení reklamace.
7.14 Zboží není kupující oprávněn poslat prodávajícímu zpět na dobírku, takové zboží nebude prodávajícím převzato.
7.15 Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů. 
7.16 V případě, že je kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník 
o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7.17 Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. 
7.18 Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví. 
7.19 Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání. 
7.20 Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.
7.21 Práva z odpovědnosti za vady zboží, zaniknou, nebyla-li uplatněna v dobách stanovených body 6.1.13 a 6.2.6.
7.22 Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci OP ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto Reklamačním řádem souhlas.

Čl. 8. Poučení kupujícího – spotřebitele a odstoupení od smlouvy

8.1 Spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě v OP seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele povinen sdělit.
8.2 Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje spotřebitele, že má v případě distančního způsobu prodeje a v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
8.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy podle předcházejícího bodu, je prodávajícímu povinen vrátit též všechny dárky a jiné výhody, které od prodávajícího v rámci objednávky obdržel zdarma, jinak je prodávající oprávněn započíst si na kupní cenu, kterou bude spotřebiteli vracet hodnotu dárku či jiné výhody.
8.4 Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy dle bodu 8.2, pokud je zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
8.5 Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy prodávajícího písemně informovat s uvedením svých kontaktních údajů.
8.6 Odstoupení od smlouvy je kupující povinen odeslat na adresu: Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@karavany-kempovani.cz, přičemž toto odstoupení musí být prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den lhůty.
8.7 Odstoupení od smlouvy je účinné doručením prodávajícímu.
8.8 V odstoupení od smlouvy kupující uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
8.9 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo odeslat zboží nejpozději do čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy na adresu: Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc.
8.10 Kupující není oprávněn zboží zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající takto zaslané zboží nepřevezme.
8.11 Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.
8.12 Kupující je povinen zboží zaslat prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě tak, 
aby při přepravě nedošlo k poškození zboží. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který obdržel kupující společně se zbožím 
a dále zde musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze kupujícímu vrátit zaplacené finanční částky.
8.13 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, jež byl v době uzavření kupní smlouvy prodávajícím nabízen, ledaže spotřebitel za dopravu neplatil.
8.14 Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky odpovídající kupní ceně a případným nákladům za dopravu do 14 dní od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude spotřebitelem doručeno zboží, nebo potvrzeno jeho odeslání na adresu prodávajícího.
8.15 Vrátí-li kupující po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, nebo s hodnotou jinak sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu.
8.16 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
8.17 Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný v článku 11 těchto OP.

Čl. 9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu ke zpracování při jednorázové objednávce nebo při registraci uživatelského účtu, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.
9.2 Kupující, jako subjekt údajů ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ dává tímto souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, (daňové) identifikační číslo, e-mail, telefon, (dále jen jako „osobní údaje“).
9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.
9.4 Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen prodávajícího 
v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.
9.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. Prodávající může pověřit jejich zpracováním třetí osobu a osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze dopravci pro účely doručení zboží.
9.6 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsah této informace je stanoven 
v § 12 odst. 2 ZOOÚ. Za poskytnutí informace dle tohoto článku OP je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.7 V případě, že kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající či třetí osoba pověřená zpracováním provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může ve smyslu § 21 ZOOÚ požádat prodávajícího nebo jím pověřenou osobu 
o vysvětlení, případně může požadovat, aby prodávající nebo třetí osoba odstranili závadný stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Je-li tato žádost ze strany prodávajícího či třetí osoby shledána oprávněnou, odstraní příslušný subjekt neprodleně závadný stav.
9.8 Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních informací a sdělení kupujícímu prodávajícím a jeho obchodních partnerů.
9.9 Kupující souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.
9.10 Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. 
9.11 Prodávající si vyhrazuje právo využít údaje kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách 
a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak jednoduše sdělit, že si tyto e-maily kupující dále nepřeje dostávat a takovéto používání údajů o kupujícím prodávajícímu zakázat.
9.12 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Na žádost kupujícího podnikne prodávající veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného kupujícího.
9.13 Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.

Čl. 10. Ostatní ujednání

10.1 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@karavany-kempovani.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
10.2 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění. 
10.3 Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den akceptace objednávky prodávajícím včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
10.4 Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.
10.5 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
10.6 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. 
10.7 Veškeré informace publikované v internetovém obchodě www.karavany-kepmovani.cz jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
10.8 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Čl. 11. Formulář pro spotřebitele k odstoupení od smlouvy dle čl. 8

 

Odstoupení od smlouvy
Adresát: Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 740/126, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Tímto odstupujeme od smlouvy č. ............................................, ze dne ........................................, z důvodu:................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Datum objednání/ obdržení zboží: 
Jméno a příjmení spotřebitele: 
Adresa spotřebitele: 
Podpis spotřebitele: 
Datum:

Uživatel
Aktuality
Kontakty

ADRIA karavany Morava

I.P. Pavlova 126
779 00 Olomouc

doplňky pro karavany:

info@karavany-kempovani.cz

+420 722 657 510

obytné vozy, karavany a půjčovna:

info@adria-karavany.cz, aftersales@adria-karavany.cz

+420 739 920 302
+420 730 898 003