Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)

Obchodní společnosti Michal Provázek s.r.o.,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 54217,

se sídlem I. P. Pavlova 740/126, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,

IČ: 294 50 314, DIČ: CZ29450314,

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách

http://www.karavany-kempovani.cz/ (dále jen „webové stránky“)Čl. 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

 2. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která na tyto OP odkazuje.

 3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními OP.

 4. Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.

 5. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 6. Prodávající je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 7. Kupujícím pro účely obchodních podmínek a smlouvy, na niž se obchodní podmínky vztahují, je podnikatel. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím neupravené smlouvou či OP se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

 

Čl. 2. Uživatelský účet

 

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

 2. Kupující nemůže provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webových stránek.

 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

 

Čl. 3. Kupní smlouva

 1. Prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije. Fotografie umístěné na webových stránkách a přiložené k jednotlivému zboží jsou pouze ilustrativní. Na základě žádosti zákazníka je možné zaslání reálné.

 2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím (dále jen „objednávka“) přes webové stránky internetového obchodu.

 3. Veškeré objednávky jsou závazné.

 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s OP, možnostmi platby, dodacími podmínkami, náklady na dodání a balení, reklamačním řádem, možnostmi odstoupení od smlouvy a ustanoveními o ochraně osobních údajů.

 5. Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží, kupní ceně a způsobu její úhrady, údaje o způsobu doručení a balení objednávaného zboží a cenách za tyto služby.

 6. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil.

 7. Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

 8. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl při registraci uživatelského účtu (nebo později změněnou).

 9. Prodávající je oprávněn nechat si telefonicky nebo elektronickou poštou od kupujícího potvrdit, ověřit nebo upřesnit objednávku, a to před odesláním potvrzení o přijetí objednávky kupujícího.

 10. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), zaslaného prodávajícím elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 12. V případě, že zboží, které bylo kupujícím objednáno v objednávce, nemá prodávající v dispozici, oznámí to kupujícímu a kupní smlouva tak není uzavřena.

 13. V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením potvrzení o jejím přijetí změní kupní cena daného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.Čl. 4. Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky

 

 1. Kupní ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty. V kupních cenách zboží není zahrnuta cena za dopravu zboží.

 2. V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude daň prodávajícím upravena v souladu s platným právním předpisem.

 3. Náklady na dopravu:

  1. PPL na dobírku území ČR 145,- Kč,

  2. PPL na dobírku území Slovenska 330,- Kč,

  3. osobní odběr zdarma.

 4. Platba kupní ceny za zboží a ceny služeb uvedených výše může být provedena následujícími způsoby:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru,

 2. platba předem převodem na účet č. 207450025/0600 pod variabilním symbolem uvedeným v objednávce,

 3. platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

 1. U některého specifického druhu zboží, zejména u zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo při objednávce vyšší než 10.000,- Kč, je prodávající oprávněn požadovat úhradu až 100 % z kupní ceny a ceny služeb uvedených výše předem bankovním převodem dle bodu 4.4.2 těchto OP.

 2. Objednané zboží se expeduje dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratší době, obvykle do sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení objednávky, nejvýše do čtrnácti (14) dnů.

 3. Objednané zboží je expedováno každý týden od pondělí do pátku.

 4. Při platbě předem převodem na účet se zboží expeduje až po připsání platby na účet prodávajícího.

 5. Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

 6. Vyexpedování zásilky je kupujícímu standardně oznamované elektronickou poštou nebo prostřednictvím textové zprávy.

 7. Kupující se zavazuje, že po přijetí oznámení o odeslání objednávky, případně po zanechání odkazu dopravcem, převezme zboží od dopravce neprodleně a v co nejkratším čase, aby nedošlo k poškození, případně znehodnocení zboží.

 8. V případě, že kupující nepřevezme zboží neprodleně, přechází nebezpečí hrozící z důvodu poškození zásilky nepřevzetím této zásilky včas na kupujícího.

 9. Při převzetí zásilky je kupující povinen, ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby, zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození a zásilku nepřebrat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit mu, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky.

 10. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží.

 11. V případě nedodržení postupu výše uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních či kvalitativních.

 12. Kupující je seznámen s tím, že odmítne-li bezdůvodně zboží od dopravce převzít, tj. neoznámí včas a řádným způsobem, že si zásilku nemůže převzít, nebo že je z důvodů na jeho straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů vynaložených na odeslání zboží kupujícímu. Tyto náklady sdělí prostřednictvím faktury na adresu kupujícího a kupující je povinen je neprodleně uhradit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující včas (alespoň den předem) před expedicí zásilky toto oznámil prodávajícímu a prodávající doručení oznámení kupujícímu potvrdil.

 13. Nepřevezme-li si kupující zboží a to se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li kupujícím uhrazena.

 14. Kupující se zavazuje, že neprodleně po přijetí zboží si podrobně přečte přiložený návod, pokud je přiložen, a bude se jím řídit.

 

Čl. 5. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

 

 1. Kupující nabývá vlastnického práva k zakoupenému zboží až úplným zaplacením kupní ceny za toto zboží.

 2. Od nabytí vlastnického práva kupujícím neodpovídá prodávající za případné následné škody na zboží, které by mohly kupujícímu nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s jejich nesprávným a neodborným zacházením se zbožím.

 

Čl. 6. Práva a povinnosti při vadném plnění

 

 1. Podnikatel má při vadném plnění následující práva a povinnosti:

  1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li jakost a provedení ujednáno, plní prodávající v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

  2. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 6.1.1, má vadu. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.

  3. Dodal-li prodávající menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží ujednání o vadách zboží a prodávající toto chybějící zboží doplní, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.

  4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou způsobí prodávající porušením své povinnosti.

  5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej prodávající výslovně ujistil, že je věc bez vad nebo vadu lstivě zastřel.

  6. Kupující věc prohlédne co nejdříve od přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, v případě odeslání zboží se tímto okamžikem rozumí převzetí zboží kupujícím od dopravce.

  7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

   1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

   2. na odstranění vady opravou zboží,

   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

   4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu již není kupující bez souhlasu prodávajícího oprávněn změnit, což neplatí v případě, kdy žádá opravu neopravitelné vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas má práva podle bodu 6.1.8.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží, přičemž tato volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.

 4. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží v takovém stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí v případech stanovených občanským zákoníkem.

 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti (6) měsíců od převzetí, není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednána doba jiná. Jinak pozbývá práv z vadného plnění.

 7. Neoznámí-li kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

 8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího dle reklamačního řádu níže.

Čl. 7. Reklamační řád

 

 1. Odpovědnost za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací nebo péčí, úmyslným poškozením nebo na závady, na které byl kupující upozorněn předem.

 2. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 3. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady písemným přípisem.

 4. Reklamaci lze uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc, společně s předložením originálu nebo kopie faktury.

 5. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu prodej@micomcs.net; do přílohy připojí naskenovanou fakturu nebo ji osobně, či poštou zašle prodávajícímu.

 6. Reklamaci lze uplatnit i osobně na adrese Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc.

 7. Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt.

 8. V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

 9. Prodávající neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky prodávajícího, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.

 10. Příjem reklamace prodávající potvrdí písemně formou e-mailu.

 11. Kupující je v reklamaci povinen popsat závady na zboží a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, a v návaznosti na to je povinen zvolit si své právo dle výše uvedeného článku.

 12. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či činnostmi v rozporu s návodem, pokud byl ke zboží přibalen.

 13. Kupující zašle běžným balíkem, nebo osobně dopraví reklamované zboží, spolu s kopií dokladu o zaplacení, na adresu Michal Provázek s.r.o., I. P. Pavlova 126, 779 00 Olomouc, a to po předchozím oznámení reklamace.

 14. Kupující není oprávněn zboží poslat prodávajícímu zpět na dobírku, takové zboží nebude prodávajícím převzato.

 15. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 16. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečných odkladů.

 17. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.

 18. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

 19. Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.

 20. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat výše uvedená práva z vad. Takové plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.

 21. Práva z odpovědnosti za vady zboží, zaniknou, nebyla-li uplatněna ve lhůtě dle 6.1.13.

 22. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci OP ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto Reklamačním řádem souhlas.

 

Čl. 8. Ochrana osobních údajů

 

 1. Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu ke zpracování při jednorázové objednávce nebo při registraci uživatelského účtu, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.

 2. Kupující, jako subjekt údajů ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ dává tímto souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, (daňové) identifikační číslo, e-mail, telefon, (dále jen jako „osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.

 4. Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.

 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. Prodávající může pověřit jejich zpracováním třetí osobu a osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze dopravci pro účely doručení zboží.

 6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsah této informace je stanoven v § 12 odst. 2 ZOOÚ. Za poskytnutí informace dle tohoto článku OP je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 7. V případě, že kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající či třetí osoba pověřená zpracováním provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může ve smyslu § 21 ZOOÚ požádat prodávajícího nebo jím pověřenou osobu o vysvětlení, případně může požadovat, aby prodávající nebo třetí osoba odstranili závadný stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Je-li tato žádost ze strany prodávajícího či třetí osoby shledána oprávněnou, odstraní příslušný subjekt neprodleně závadný stav.

 8. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních informací a sdělení kupujícímu prodávajícím a jeho obchodních partnerů.

 9. Kupující souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.

 10. Prodávající si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

 11. Prodávající si vyhrazuje právo využít údaje kupujícího k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak jednoduše sdělit, že si tyto e-maily kupující dále nepřeje dostávat a takovéto používání údajů o kupujícím prodávajícímu zakázat.

 12. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Na žádost kupujícího podnikne prodávající veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného kupujícího.

 13. Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.

 

Čl. 9. Ostatní ujednání

 

 1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodej@micomcs.net. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.

 3. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den akceptace objednávky prodávajícím včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 4. Náklady na uplatnění práv plynoucích ze závazkového právního vztahu založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.

 5. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

 6. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu.

 7. Veškeré informace publikované v internetovém obchodě www.karavany-kempovani.cz jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

 8. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2018.